©2018 by Diginn

I dag brukes kun 9% av våre ressurser flere ganger. Produksjon av varer og tjenester preges altså til stor grad av bruk og kast - eller lineær tenkning. Skjerpede krav til bærekraftig drift av virksomheter bidrar til å øke trykket på å bevege oss bort denne måten å drive på. Virksomheter og økonomien i sin helhet tilstreber derfor i økende grad å bli mer sirkulære i ressursbruken. Overgangen er utfordrende og krever mye av virksomhetene.

Samtidig driver teknologisk utvikling og økt "connectivity" de samme virksomhetene til økende grad av digitalisering. Digital teknologi skaper en betydelig disrupsjon (ofte omtalt som den fjerde industrielle revolusjon), med tilhørende omveltninger for alle typer private og offentlige virksomheter. Også denne transformasjonen fra analog til digital tenkning krever mye ny kunnskap.

Det å redefinere sin virksomhet bort fra en nedarvet lineær og analog tenkning er krevende. Overgangen fra lineær- til sirkulærøkonomi, og fra analog til digitaløkonomi kaller vi DIGISIRK. DIGISIRK krever nye organisasjonsformer, ledelsesmetoder, strategier, forretningsmodeller og ny teknologiforståelse. Ny kunnskap er helt vesentlig.

DigInn bidrar til denne kunnskapsutviklingen gjennom følgende initaitv:

Forskningsprosjekter:

DigInn er involvert i små og store prosjekter med fokus på DIGISIRK. Alle prosjektene gjør vi sammen med næringsaktører, andre forskningsmiljøer i inn og utland, og andre deler av Nord universitet. Vi bygger vår aktivitet på det anerkjente fagmiljøet innen innovasjon og entreprenørskap ved Nord universitet som vi er en del av. 

Nyskapende utdanning:

I 2019 ble DigInn tildelt et større prosjekt for å levere relevant utdanning innen digital transformasjon til norske små- og mellomstore bedrifter. Prosjektet "Digital Transformasjon i Min Virksomhet" (DiVi) er startpunktet for en revitalisering av økonomi og ledelsesutdanningen ved Nord universitet. Gjennom innovativ bruk av teknologi og pedagogiske nyvinninger, ønsker vi å tilby en utdanning som tar DIGISIRK på alvor og gir studentene de nødvendige verktøy og forståelser for å håndtere transformasjon og endring. 

Fremragende forskerutdanning:

Gjennom sterke internasjonale nettverk bygger vi en førsteklasses forskerutdanning (PhD) hvor vi vektlegger praktisk relevans og akademisk vigør på samme tid. DigInn arrangerer doktorgradskurs med noen av de fremste forskerne på DIGISIRK spørsmål, har knyttet til seg internasjonale forskere som veiledere og prosjektmedarbeidere, og vi har avtaler om utveksling til noen av verdens beste universiteter. I tillegg har vil lagt særlig vekt å gi PhD studentene gode koblinger til nærings- og organisasjonsliv under utdanning. Flere internasjonale og nasjonale bedrifter tar i mot våre studenter for å gi de enestående innsikt i hvordan virksomheter jobber med DIGISIRK utfordringer. 

Praktisk erfaring:

Mange medarbeidere ved DigInn har omfattende erfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor. Vi har jobbet for virksomheter fra Norges Bank, Riksrevisjonen og et antall kommuner og fylkeskommuner, til Danske Bank, EY, Telenor og Storebrand. Denne erfaringen gir oss bedre forståelse av utfordringer i samfunnet rundt oss og bidrar til å gjøre oss relevant for omgivelsene. 

State of the art analyse:

Den digitale revolusjonen knyttet til kunstig intelligens og big data har ikke bare konsekvenser for hvordan organisasjoner utvikles. Det har også muliggjort stadig mer komplekse analyser. DigInn har investert tungt i å bygge kapasitet på big data håndtering og analyse. Vi bruker også disse teknikkene i vår egen forskning.